Εκδρομές

Η χρήση των φωτογραφιών επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του Θεραπευτηρίου.