Απόφαση για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για ένα (1) μήνα, ήτοι τον Μάιο 2019.