Ανακοίνωση παροχής διευκρινίσεων για τους όρους της αρ. 25/2015 Διακήρυξης

Δεκ 30 2015
Ανακοίνωση παροχής διευκρινίσεων για τους όρους της αρ. 25/2015 Διακήρυξης

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ «19540» περί προμήθειας ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ για τις ανάγκες των περιθαλπόμενων των Παραρτημάτων ΑΜΕΑ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, για τον οποίο έχει οριστεί καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 16-1-2015 και ώρα 15:00, όπως λάβουν υπόψη τους τις παρακάτω διευκρινίσεις:

  1. Τα δείγματα που απαιτούνται θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στην αρχική τους συσκευασία και να αποσταλούν, επί ποινή αποκλεισμού, στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών,  ήτοι στις 21-1-2016 και ώρα 09:00. Σημειώνεται ότι τα δείγματα δεν επιστρέφονται.
  2. Η υποβολή των πιστοποιητικών απορροφητικότητας είναι, επί ποινή αποκλεισμού, απαραίτητη μόνο για την κατηγορία των ειδών «Πάνα Βρακάκι» (όλα τα μεγέθη).