Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Υλικ Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449

Αυγ 20 2015
Ανακοίνωση καταχώρησης οικονομικής προσφοράς στο διαγωνισμό προμήθειας Υλικ Καθαριότητας με α.α. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 12449

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, κατά την κατάρτιση της ηλεκτρονικής διακήρυξης με αρ. Συστήματος 12449, που αφορά στην προμήθεια Υλικών Καθαριότητας και Ειδών Ευπρεπισμού των Παραρτημάτων και Μονάδων αυτών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 10-9-2015 και ώρα 15:00, χρησιμοποιήθηκε η επιλογή της «Ομάδας»(-Τομέα) προκειμένου να αποτυπωθούν συγκεντρωτικά οι ανάγκες ανά δομή του Κέντρου, και επειδή εν τέλει η επιλογή αυτή υποχρεώνει τους υποψήφιους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που εμπεριέχονται στην Ομάδα – Τομέα,

 

παρακαλούνται οι υποψήφιοι προμηθευτές

 

όπως καταχωρήσουν την τιμή 0,001 (μηδέν κόμμα μηδέν μηδέν ένα) ακόμα και για τα είδη εκείνα για τα οποία δεν ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά.

Τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα καταχώρησης της παραπάνω τιμής διότι, σε διαφορετική περίπτωση, το Σύστημα θα παράγει σφάλματα και δεν θα επιτρέπει την τελική υποβολή της προσφοράς τους.

 

Ευχαριστούμε και ευελπιστούμε στην κατανόησή σας.