Διακηρύξεις

«Υποψήφιοι προμηθευτές/αναδόχοι που κατεβάζουν τα κείμενα των διακηρύξεων από την ιστοσελίδα μας και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς μας, παρακαλούνται όπως μέσα από το πεδίο «Επικοινωνία» να αποστέλλουν από την υπάρχουσα φόρμα επικοινωνίας τα στοιχεία τους π.χ. επωνυμία εταιρείας ή φυσικού προσώπου, τηλ. επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διαγωνισμό στον οποίο επιθυμούν να συμμετάσχουν, έτσι ώστε σε περίπτωση μεταβολής των όρων των διακηρύξεων ή παροχής διευκρίνισης επ’ αυτών, να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.»