Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών υλικών (CPV: 44111520-2) για την συντήρηση (CPV: 50720000-8) των σωληνώσεων των τμημάτων θέρμανσης και ψύξης στο λ

02/09/2019