ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ & ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΠΠΘ

25/06/2019

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου, την προμήθεια και τοποθέτηση COMPACT ανελκυστήρα τροφίμων δύο στάσεων και την υλοποίηση επισκευών σε χώρους του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 45215215-7), διάρκειας δύο μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 36.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι κάτω των ορίων του άρθ. 5 του ν. 4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν. 4412/2016. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης και δε περίπτωση σύμβασης με αξία μεγαλύτερη των 20.000,00€ απαιτείται εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11-07-2019, 10:00 π.μ. στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Θεσπρωτίας, Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 154, 46300 Φιλιάτες. Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2665360801, από την ιστοσελίδα μας www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από την πύλη του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.