Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του ΚΚΠΠΗ για ένα (1) μήνα, ήτοι τον Ιούλιο 2019.