Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών πλύσης ιματισμού για τις ανάγκες της μονάδας Φιλιατών του Παραρτήματος ΑμεΑ Θεσπρωτίας

18/04/2019

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου Υπηρεσιών Καθαρισμού Ιματισμού (CPV: 98310000-9) για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας - Μονάδα Φιλιατών, με ισχύ σύμβασης για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης #20.000,00#€ με το ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 18-04-2019, 10:00 π.μ. στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Φιλιατών (πρώην Γηροκομείο), Ταχ. Δ/νση: Φιλιάτες, Τ.Κ. 46300. Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2665360801.