Συνοπτικός Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την προληπτική συντήρηση - επισκευή των ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων και της μονάδας Φιλιατών του Παραρτήματος ΑμεΑ Θεσπρωτίας.

11/04/2019

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου προκηρύσσει συνοπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχων Προληπτικής Συντήρησης και Επισκευής (χωρίς το κόστος των ανταλλακτικών) των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος» και των τριών (3) Ανελκυστήρων του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας (Μονάδα Φιλιατών) (ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 50750000-7), για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι από 07-5-2019 έως και 08-05-2020, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ #5.800,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (επιμεριζόμενο κατά 3.600,00€ για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Ιωαννίνων «Ο Νεομάρτυς Γεώργιος και κατά 2.200,00€ για το Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Φιλιατών) με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: Πέμπτη 11-04-2019, 11:00 π.μ. στο Παράρτημα ΑΜΕΑ Θεσπρωτίας – Μονάδα Ηγουμενίτσας , Ταχ. Δ/νση: Πανόραμα - Ηγουμενίτσα Τ.Κ. 46100. Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο: 2665360801.

Συνημμένα Αρχεία: