Τμήμα Διοίκησης

Το Τμήμα Διοικητικού είναι αρμόδιο για τον χειρισμό κάθε θέματος που αναφέρεται στη γενική κατάσταση του προσωπικού του Παραρτήματος ΑΜΕΑ Ιωαννίνων "Ο Νεομάρτυς Γεώργιος", στα οικονομικά και στη διαχείριση της περιουσίας του, καθώς και στον χειρισμό θεμάτων γραμματείας. Μερικά από τα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε αφορούν (παρακαλώ πατήστε πάνω στο σχετικό σύνδεσμο):